Kişisel Verilerin Korunması Politikası


TEK-KAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MÜŞTERİLERİN
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi
 • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi
 • Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi
 • Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
 • Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi
 • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi
 • Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi
 • Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
 • Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve /elektronik ortamda online web formları (Satın alma, test sürüşü, takas talep ve online servis randevusu) ile toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 • Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.tekkar.com.tr’den ulaşabileceğiniz Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri sahibi başvuru formunu indirmek için tıklayınız.